Polityka Prywatności


Polityka prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania danych przez serwis na temat odwiedzających tenże serwis, w tym danych osobowych oraz ciasteczek (cookies).


1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem serwisu pod nazwą easyJober jest: EASYJOBER Piotr Wakuła z siedzibą w Gdyni, ul.kmdr. Bolesława Romanowskiego 14 a/5, 81-185 Gdynia, NIP:  9581341456, REGON: 220900970,
 2. Operator jest Administratorem danych osobowych zgromadzonych dobrowolnie, a pochodzących od użytkowników, podczas zakładania usług, korzystania z nich, w tym uwzględniając różnego rodzaju akcje marketingowe, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. newslettery itp.),
 3. Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak: techniczne uruchomienie usług, fakturowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp., informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania, informowanie o planowanych pracach technicznych, informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych, informowanie o zmianach regulaminów,
  • realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników, wyjaśnienia w zakresie rozliczeń, bezpośredni kontakt handlowy – jeśli użytkownik o niego poprosi. przesyłanie informacji marketingowych mailem – jeśli użytkownik wyraża zgodę na taką formę kontaktu (np. newsletter), zaznaczając odpowiednią zgodę – szczegółowe zasady, zakres zgody wraz z powołaniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas w miejscu wyrażania zgody),
 4. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, nienależących do Operatora,
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Operatora,

2. Ochrona danych.

 1. Operator stosuje mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności: ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, ochronę przed utratą danych,
 2. Hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny,
 3. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji poprzez tzw. certyfikat SSL,
 4. Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
 5. Operator korzysta z adekwatnych środków ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
 6. Operator korzysta z adekwatnych środków ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
 7. Operator korzysta ze środków fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring), wykorzystując kolokację serwerów w Data Center,
 8. Operator korzysta ze środków zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych,specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 9. Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

3. Informacje w zakresie RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest EASYJOBER Piotr Wakuła z siedzibą w Gdyni, ul. kmdr. Bolesława Romanowskiego 14 a/5, 81-185 Gdynia, NIP:  9581341456, REGON: 220900970,
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego usług Administratora,
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Serwis bedzie w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez nas, pracownikom serwisu i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, organom publicznym,
 4. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich: Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne),
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 6. Przysługuje Prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
 7. Przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 8. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy,
 10. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego,

4. Informacje o formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane,
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz,
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy,

5. Zapis zdarzeń - logi.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych,
 2. Zapisowi podlegają:
  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli użytkownik korzysta ze świadczonej przez Operatora usługi pocztowej,

6. Informacje o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu,
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń,
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa), zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej,
 7. Pliki cookies wysłane do urządzenia odwiedzającego serwis easyJober, mogą być wykorzystywane także przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA),
 8. Operator korzysta z usługi Google Analytics, aby analizować ruchu na stronach serwisu,
 9. Operator nie korzysta z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić mu przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie,

7. Zarządzanie plikami cookies

 1. W przypadku braku zgody na pliki cookies, można dostosować ustawienia przeglądarki. Jednakże, wyłączenie takiej obsługi plików cookies niezbędnych do poprawnego działania serwisu, zachowania bezpieczeństwa, zachowania preferencji użytkownika, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze stron niniejszego serwisu,
 2. Aby zarządzać ustawieniami cookies, proszę wybrać z listy poniżej, przeglądarkę internetową, której jest stosowana, podczas korzystania z serwisu easyJober: