Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez serwis easyJober

 

Rozdział I. Część ogólna

§ 1.

Poniższy regulamin, wydany na mocy art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), przedstawia warunki, zasady oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego easyjober.pl.


Rozdział II. Pojęcia i definicje

§ 1.

Usługodawca: Serwis internetowy pod nazwą easyJober, wykorzystujący osobowość prawną podmiotu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" ul. Żurawia 6/12 lok 766 00-503 Warszawa NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857.

Usługobiorca: Osoba fizyczna (pełnoletnia), reprezentant dowolnego przedsięwzięcia mającego status zarejestrowanej i niezawieszonej działalności firmowej w rozumieniu prawa, która posiada zarejestrowane konto w portalu easyJober, zwany dalej Pracodawcą,

Kandydat: Osoba fizyczna (pełnoletnia), posiadająca zarejestrowane konto, korzystająca z bezpłatnych usług portalu easyJober,

Użytkownik: Osoba korzystająca z zasobów portalu, nie posiadająca zarejestrowanego konta w serwisie easyJober,

Konto: Konto użytkownika zarejestrowanego, będącego Pracodawcą lub Kandydatem,

Serwis: Niniejszy portal rekrutacyjny z doradztwem HR pod nazwą easyJober.


Rozdział II. Kontakt z easyJober

§ 1.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za działanie i funkcjonowanie portalu easyJober, można osiągnąć poprzez:

 1. Kontakt telefoniczny pod numerem komórkowym +48.692.855.136 (opłata według stawki operatora),
 2. Kontakt mailowy: biuro@easyjober.pl
 3. Korespondencję tradycyjną: ul. Stanisława Staszica 2/16 81-198 Pogórze, gm. Kosakowo k. Gdyni.

§ 2.

Obsługa dotyczącą zagadnień technicznych portalu oraz infrastruktury IT jest dostępna:

 1. Administrator systemów informatycznych: admin@easyjober.pl oraz abuse@easyjober.pl (w przypadku nadużyć oraz incydentów),
 2. Webmaster portalu: webmaster@easyjober.pl


Rozdział III. Zawarcie umowy ze stronami

§ 1.

 1. Serwis easyJober.pl umożliwia współpracę trzech podmiotów, będących stronami, a są to; Pracodawca (usługobiorca), Użytkownik oraz Usługodawca (easyJober),
 2. Umowa o wykonanie określonych w pakiecie usług, pomiędzy usługobiorcą (Pracodawca), a usługodawcą (easyJober), zostaje zawarta w chwili opłacenia wybranego przez Pracodawcę pakietu uprawniającego do emisji ofert pracy,
 3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą zostaje zawarta w chwili skorzystania z dowolnej z bezpłatnych usług, oferowanych przez Usługodawcę ()

 

Rozdział IV. Prawa i obowiązki

§ 1.

 1. Usługodawca jest zobowiązany do przestrzegania praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu,
 2. Usługodawca powinien zapewnić stały i nieprzerwany dostęp do serwisu internetowego easyJober,
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudniony dostęp do serwisu, niewynikający z jego (Usługodawcy) przyczyny, a będący po stronie podmiotów świadczących usługi na rzecz Usługodawcy,

 

§ 2.

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu,
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na upublicznienie w Internecie treści oferty pracy, którą zamieścił w ramach wykupionego pakietu emisyjnego,
 3. Usługobiorca zamieszczając ofertę pracy, zobowiązuje się do podawania prawdziwych informacji, dotyczących treści samej oferty, jak i informacji na temat samego siebie,
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do rzetelnego przestrzegania zasad kultury osobistej oraz netykiety, podczas zamieszczania oferty pracy w serwisie easyJober,

 

§ 3.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu,
 2. Użytkownik korzystający z usług serwisu easyJober zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych zamieszczanych w serwisie i przesyłanych do Pracodawcy,

 

§ 4.

Zarówno Użytkownik, jak i Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania poniższych warunków, w drodze użytkowania serwisu easyJober:

 1. Wykorzystanie serwisu internetowego easyJober, powinno być zgodne z jego przeznaczeniem,
 2. Zabrania się wykorzystywania serwisu internetowego easyJober do podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz nieprawdziwych danych osobowych,
 3. Zabrania się wykorzystywania serwisu internetowego easyJober do publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 4. Zabrania się wykorzystywania serwisu easyJober do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 5. Zabrania się czynności naruszających poprawne działanie serwisu easyJober, które w konsekwencji będą uciążliwe dla którejkolwiek ze stron,

 

 Rozdział V. Płatności

§ 1.

 1. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika i Kandydata są bezpłatne,
 2. Usługi skierowane do Usługobiorcy są płatne lub nieodpłatne, a ich aktualna stawka i zakres, wynikają z charakterystyki i dostępności pakietów emisyjnych,
 3. Płatności za usługi dokonywane są na podstawie wyboru przez Usługobiorcę określonego pakietu, zatwierdzenie zamówienia w koszyku klienta oraz opłacenie takiego pakietu przelewem na konto Usługodawcy,

 

Rozdział VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

§ 1.

 1. Użytkownik zakładający profil i przesyłający aplikację, będącą odpowiedzią na zamieszczoną ofertę pracy, zgadza się na dobrowolne gromadzenie i przetwarzanie danych tylko na potrzeby niniejszego serwisu easyJober,
 2. Usługobiorca zakładający profil firmy zgadza się na gromadzenie tych informacji w bazie danych serwisu easyJober i przetwarzanie tych danych tylko na potrzeby niniejszego serwisu easyJober,
 3. Serwis easyJober gromadzi informacje zbierane drogą przesłanych formularzem danych dotyczących Użytkowników, Usługobiorców,
 4. Serwis easyJober przechowuje dane takie jak adres internetowy w postaci IP komputerów odwiedzających niniejszy serwis, dane związane z przechowywaniem informacji po stronie komputerów odwiedzających, w postaci tak zwanych ciasteczek - COOKIES,
 5. Kandydat, który w drodze wypełniania formularza w swoim profilu, zaznaczył opcję "Uwzględnij w wyszukiwaniach", wyraża zgodę na publikowanie swoich danych oraz swojego wizerunku na potrzeby Pracodawcy. Takie prezentowanie wizerunku Kandydata, odbywa się przy pomocy wyszukiwarki z Kandydatami i jest dostępne tylko dla zarejestrowanych Pracodawców.


Rozdział VII. Postępowanie reklamacyjne

§ 1.

 1. Użytkownik, czy to Kandydat, czy też Pracodawca, ma prawo do wniesienia roszczeń reklamacyjnych.
 2. Takie roszczenia powinny zostać przesłane jednocześnie drogą mailową oraz w drodze korespondencji tradycyjnej na adres niniejszego przedsięwzięcia easyJober.