Regulamin


Regulamin wyjaśnia zasady współpracy, świadczenia usług, odpowiedzialności oraz praw i obowiązków usługodawcy i usługobiorcy.


1. Podstawowe definicje.

 1. Cennik Usług – dokument określający ceny Usług świadczonych przez easyJober oraz wysokość Opłat;

 2. easyJober – EASYJOBER, ul.kmdr. Bolesława Romanowskiego 14 a/5, 81-185 Gdynia,

 3. Informacja handlowa – informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204
  z późn. zm.),

 4. Klient – podmiot zlecający easyJober świadczenie Usług,

 5. Okres abonamentowy – okres, w którym Klient korzysta z Usług, a easyJober rozlicza wynagrodzenie za Usługi świadczone na rzecz Klienta,

 6. Opłata – określona w Cenniku Usług miesięczna/kwartalna/półroczna/roczna opłata abonamentowa naliczana za Okres abonamentowy pobierana z góry z tytułu korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez easyJober; Opłata określa łączne wynagrodzenie easyJober za świadczenie Usług wraz z podatkami, z uwzględnieniem wszystkich kosztów świadczenia Usług,

 7. Panel użytkownika – przypisany każdemu Klientowi panel do zamawiania Usług poprzez Internet, za pośrednictwem którego Klient ma dostęp do zamówionych przez siebie Usług, dostępny pod adresem https://www.easyjober.pl

 8. Regulamin – przedmiotowy Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Firmy easyJober zawierający zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez easyJober oraz zasady świadczenia tych Usług przez easyJober,

 9. Regulacje Polityki Prywatności – Polityka Prywatności easyJober,

 10. Specyfikacja – dokładne określenie parametrów Usług świadczonych przez easyJober na rzecz Klienta,

 11. Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a easyJober, której integralną część stanowi Regulamin i Regulacje Polityki Prywatności,

 12. Usługi – świadczenia realizowane przez easyJober na rzecz Klienta na podstawie zawartej Umowy,

 13. Usunięcie Panelu Klienta – skasowanie wszystkich plików Klienta znajdujących się na serwerach easyJober i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta,

 14. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług easyJober na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Klienta, podanego do wiadomości easyJober, której e-mail został podany easyJober w Panelu klienta jako kontakt techniczny,

 15. Wzór – wzór oświadczenia o odstąpieniu, stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu,

 16. Zamówienie – wskazanie przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://www.easyjober.pl zapotrzebowania na Usługi świadczone przez easyJober stanowiące podstawę zawarcia Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Klientem a easyjober,

2. Informacje ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Podstawą do korzystania z usług easyJober jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zapisów Regulaminu Polityki Prywatności. Niniejszy Regulamin oraz Regulacje Polityki Prywatności stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy easyJober a Klientem. Wystosowanie przez Klienta zapotrzebowania na Usługę, niezależnie od tego, czy nastąpiło w formie elektronicznej czy pisemnej, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i regulacji Polityki Prywatności.

 3. Regulamin i regulacje Polityki Prywatności określają prawa i obowiązki easyJober i Klienta wynikające z zawartej Umowy.

 4. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na to, iż easyJober zrealizuje wszelkie dyspozycje dotyczące Usług i odpowie na pytania dotyczące usług wyłącznie w przypadku, gdy Klient do wydania dyspozycji lub przesłania pytania użyje adresu e-mail lub adresu e-mail Użytkownika wskazanego podczas rejestracji w portalu.
  W celu należytej identyfikacji Klienta lub Użytkownika i zabezpieczenia jego Usług przed nieuprawnionym dostępem lub modyfikacjami, Klient lub Użytkownik w kontaktach z easyJober jest zobowiązany używać wyłącznie adresu e-mail wskazanego w podczas rejestracji w portalu.

 5. easyJober zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminów. easyJober poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) o każdej zmianie Regulaminów na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminów jest zobowiązany poinformować o tym easyJober drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail). Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązujących Regulaminów.