Czy otrzymasz świadczenie urlopowe w 2018 roku ?

easyjober-swiadczenie-urlopowe
0

Kiedy wypłacane jest świadczenie urlopowe ?

Jeśli do 31 stycznia danego roku nie otrzymasz informacji o tym, że Twój pracodawca nie będzie wypłacał świadczenia urlopowego w danym roku to wiedz, że prawdopodobnie jesteś w grupie tych pracowników, których obejmuje przywilej wypłaty tegoż świadczenia. Informacja jest przekazywana w sposób przyjęty u danego pracodawcy, może to być informacja przekazana poprzez wiadomość e-mail jak i ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Kto wypłaca ?

Świadczenie urlopowe wypłacane jest przez pracodawcę, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 1 stycznia danego roku i nie tworzy w danym roku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Komu przysługuje ?

Pracownikowi (bez względu na wymiar etatu), który skorzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 przypadających kolejno po sobie dni kalendarzowych (czyli wliczane są tu dni wszystkie zarówno robocze jak i dni wolne: soboty, niedziele i święta).

Ile można otrzymać ?

Wysokość świadczenia urlopowego 2018r., przy założeniu, że odpowiada ono wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS*

Wymiar czasu pracy

Pracownik zatrudniony w tzw. normalnych warunkach

Pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze

Pełny etat

1 185,66 zł brutto**

1.580,89 zł brutto**

3/4 etatu

889,25 zł brutto**

 1.185,67 zł brutto**

1/2 etatu

592,83 zł brutto**

790,45 zł brutto**

1/4 etatu

296,42 zł brutto**

395,22 zł brutto**

*na dzień 29 stycznia 2018 nie było obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2017 r. i w drugim półroczu 2017 r. na podstawie którego wyliczana jest wysokość odpisu podstawowego w wysokości 37,5% tego wynagrodzenia. Dane na podstawie, których zostało dokonane wyliczenie kwot z tabeli to wynagrodzenie z roku 2016

** od podanej kwoty pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Termin wypłaty świadczenia urlopowego.

Świadczenie wypłacane jest w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Nie ma znaczenia czy pracownik wykorzystuje urlop bieżący czy zaległy.

Niewątpliwą zaletą dla pracodawcy wypłacającego takie świadczenie jest fakt, iż jest ono całkowicie zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne pracownika. Jednakże tylko przy założeniu, że kwota wypłacanego świadczenia nie jest wyższa niż ta wymieniona w tabeli powyżej.

Podstawa prawna:

akt prawny – > Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych rozdział 2 art.3 ust. 3, 3a, 3b, 4, 5, 6. www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,19,19,453,173103,20180101,art-3-12a-tworzenie-funduszu.html

www.wskazniki.gofin.pl/9,193,3372,1,swiadczenie-urlopowe.html

Dodaj komentarz

Zaloguj się. Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.